Tiếng Anh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

Điạ chỉ: 08 Trần Phú . Phường 7, Thành Phố Tuy Hoà
ĐT (0257) 3842650; Fax (0257) 38422728
E-mail: skhcn@phuyen.gov.vn ;  khcnpy@gmail.com
Website: https://skhcn.phuyen.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ 


GIÁM ĐỐC SỞ 

ThS. DƯƠNG BÌNH PHÚ

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, GIÁM ĐỐC SỞ, ĐBQH KHÓA XV
Điện thoại: 0914 016224 ; Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công tác:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo các quy định của pháp luật; là người phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định;

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HDND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách, tiềm lực khoa học và công nghệ;

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực công tác:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân về khoa học và công nghệ;

+ Cải cách hành chính - quản trị cơ quan;xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Công tác tổ chức, cán bộ và thi đua-khen thưởng của Sở;

+ Xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách; công tác tài chính, kế toán và làm chủ tài khoản cơ quan;

+ Hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các dự án phát triển tiềm lực ngành khoa học và công nghệ; các hoạt động nghiên cứu - triển khai, thử nghiệm;hoạt động thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố nhiệm vụ và kết quả nhiệm vụ KH&CN;

+ Hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ; thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chỉ huy trưởng Ban CHQS; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở.

- Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm chính Trang thông tin điện tử của Sở;

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ủy viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đầu mối giữ mối liên hệ thường xuyên với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Đảng cấp trên và Đảng ủy Sở theo các quy định hiện hành;

-Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi hoạt động: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Phòng Kế hoạch-Tài Chính, Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.Tham gia các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Phụ trách heo dõi hoạt động KH&CN của thị xã Sông cầu, Đông Hòa và huyện Sơn Hòa.


PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. LÂM VŨ MỸ HẠNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Điện thoại: 0905 151147 ; Email: lamvumyhanh@phuyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công tác:
Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động thường xuyên của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc được ủy quyền. Giúp Giám đốc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ công tác sau: 
+ Công tác hành chính, tổng hợp, pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính;văn thư, lưu trữ cơ quan; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa;công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế;
+ Hoạt động sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở;
+ Ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân;
+ Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;công tác thông tin và truyền thông KH&CN;phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;
+ Trực tiếp chỉ đạo, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách
- Lĩnh vực được phân công;
+ Thực hiện các nhiệm vụ: Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Đại diện lãnh đạo của hệ thống quản lý chất lượng ISO tại Sở; Chính trị viên BCHQ Sở; Chủ tịch công đoàn.
- Theo dõi phối hợp, giữ mối liên hệ với các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan.
- Tham gia các Hội đồng, các Ban Chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; chỉ đạo và theo dõi, kiểm tra hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công của Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
- Phụ trách theo dõi hoạt động KH&CN của thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và Đồng Xuân.
- Công tác thống kê KH&CN; hoạt động sáng kiến;
- Hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh;

PHÓ GIÁM ĐỐC


 

Ths ĐÀO LÝ NHĨ

ĐẢNG ỦY VIÊN

Điện thoại: 0905 126811 ; Email: daolynhi@phuyen.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công tác:

Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc, Phó Giám đốc trực vắng mặt hoặc được ủy quyền. Giúp Giám đốc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ công tác sau: 

- Ươm tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đời sống;

- Công tác thống kê KH&CN;hoạt động sáng kiến;-Hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn;

- Trực tiếp chỉ đạo, tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách -lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ: Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan;

- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao;


CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


PHÒNG THANH TRA - HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

- Trần Văn Nho : Trưởng phòng, kiêm Chánh thanh tra

Điện thoại: 0913 475256

Email: tranvannho@phuyen.gov.vn

- Phan Văn Mỹ : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0982 790965

Email: phanvanmy@phuyen.gov.vn

- Lương Quốc Chinh : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0965 964964

Email: luongquocchinh@phuyen.gov.vn

- Nguyễn Văn Lộc: Phó Chánh thanh tra

Điện thoại: 0905 719089

Email: nguyenvanloc@phuyen.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

- Hồ Xuân Long : Trưởng phòng

Điện thoại: 0905 171680

Email: hoxuanlong@phuyen.gov.vn

- Nguyễn Thị Mỹ Liên : Phó Trưởng phòng

Email: nguyenthimylien@phuyen.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Dương Văn Nghị : Trưởng phòng

Điện thoại: 098 3014773

Email: duongvannghi@phuyen.gov.vn

- Đào Đức Dũng : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0905 886838

Email: daoducdung@phuyen.gov.vn

- Lê Thị Thu Thủy : Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 097 8869146

Email: lethithuthuy@phuyen.gov.vn

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG  CHẤT LƯỢNG

- Trần Phú Hà  - Chi cục trưởng

Điện thoại: 0914 102964

Email: tranphuha@phuyen.gov.vn

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nguyễn Công Nhật - Giám đốc

Điện thoại: 0905 162103

Email: nguyencongnhat@phuyen.gov.vn