Tiếng Anh

PHÒNG THANH TRA – HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Điện thoại: 0257 3842 650 , Fax: 0257 3842728

 

Trưởng phòng, kiêm Chánh Thanh tra

TRẦN VĂN NHO

 
 

A.Nho

           

P. Trưởng phòngP. Chánh Thanh traP. Trưởng phòng
MY5loccHINH
PHAN VĂN MỸNGUYỄN VĂN LỘCLƯƠNG QUỐC CHINH
   

Chức năng:

– Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.
– Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

– Thanh tra chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thanh tra
– Thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 7 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan;
– Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

– Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Điều 8 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 và các văn bản khác có liên quan.
b) Hành chính tổng hợp
– Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở;

– Tham mưu Giám đốc Sở quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Chi cục trực thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Tham mưu công tác quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan nhà nước cấp trên;

– Tham mưu thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ. Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;
– Phối hợp tham mưu xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất; tham gia khai thác, duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) và các mạng thông tin khoa học và công nghệ khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ;
– Phối hợp tham mưu đầu mối kết nối triển khai các dự án của Hệ tri thức Việt số hóa tại địa phương. Triển khai xây dựng các dự án dữ liệu trên địa bàn tỉnh ; phát triển, tích hợp hệ thống dữ liệu và thông tin quản lý trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực như: giáo dục, nông nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá… và chia sẻ công khai trên Hệ tri thức Việt số hóa để cộng đồng khai thác, sử dụng;
– Tham mưu triển khai công tác văn thư, lưu trữ của Sở; hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các phòng và đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập,
chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;
– Tham mưu thực hiện công tác pháp chế theo quy định; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; tham mưu công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý;
– Tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, quản trị hệ thống máy chủ cơ quan, hệ thống văn phòng điện tử, trang thông tin điện tử, chứng thư số, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến,…. tham mưu, theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
– Thực hiện kiểm tra, rà soát thể thức văn bản hành chính thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở ban hành theo quy định;
– Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, các quy định trong nội bộ của Sở; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nội quy, quy chế sau khi được ban hành;
– Tham mưu ban hành Thông báo, biên bản hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Giám đốc Sở và các Phó giám đốc giao cho các đơn vị thuộc Sở;
– Tham mưu công tác quản trị cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;
– Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc của Sở. Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ cơ quan;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức, biên chế: 08 biên chế công chức, 03 hợp đồng lao động thừa hành phục vụ, gồm:
Trưởng phòng kiêm Chánh Thanh tra, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Phó Chánh Thanh tra, và các chuyên viên hành chính tổng hợp, pháp chế, văn thư – lưu trữ và Thanh tra viên; 03 hợp đồng lao động thừa hành phục vụ.