PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

Điện thoại: 0257 3841060 / 02573 843920

TRƯỞNG PHÒNG

nghi.psd
DƯƠNG VĂN NGHỊ  

P. TRƯỞNG PHÒNG

P. TRƯỞNG PHÒNG

P. TRƯỞNG PHÒNG

dung1973

 

ĐÀO ĐỨC DŨNG

NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

LÊ THỊ THU THỦY

 

CHUYÊN VIÊN

- NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

- CAO THỊ HÀ XUYẾN

- PHẠM VĂN TỚI

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các Sở, Ngành và cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

b) Tổ chức, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nhiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

c) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

đ) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp huyện; hỗ trợ UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

e) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do : Giám đốc Sở giao.

Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý khoa học có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các Chuyên viên.