Lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hoạt động lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ...

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 20/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đăng tải thông ...

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi:           - Các Sở, ban, ngành;- UBND các huyện, thị xã, thành phố;          - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên;- Các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua hơn 10 năm kể từ khi ...

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên.Giám đốc Sở Khoa học và Công ...

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 700-CV/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc nghiêm ...

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình nuôi cấy mô rong sụn, ươm mô mầm rong sụn thành giống và trồng rong sụn thương phẩm từ giống nuôi cấy mô tại tỉnh Phú Yên

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: