MẪU, BIỂU MẪU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

STT

File mẫu, biểu mẫu

Nội dung 

Ghi chú

1
Phuluc_bieumau
_Thong_tu_so_03_2021_TT-BKHCN.rar
 
Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
 
2
Phuluc_bieumau
_Thongtu08_2017_TT_BKHCN (5).rar
Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

 

3

Phụ lục theo QĐ 61/2015/QĐ-UBND

Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên