Tiếng Anh

ĐẢNG BỘ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÚ YÊN
BÍ THƯ ĐẢNG ỦYDƯƠNG BÌNH PHÚ

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

LÂM VŨ MỸ HẠNH

 

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 137-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (trên cơ sở nâng Chi bộ Sở KH&CN Phú Yên).

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên có 04 Chi bộ trực thuộc gồm:

1. Chi bộ Thanh tra - Hành chính tổng hợp

Cấp ủy:
- Đào Ái Thao (Bí thư Chi bộ);
- Nguyễn Văn Lộc (Phó Bí thư Chi bộ);
- Lê Thị Kim Hồng;

2. Chi bộ Khoa học Công nghệ - Tài chính

Cấp ủy:
- Dương Văn Nghị (Bí thư Chi bộ);
- Hồ Xuân Long (Phó Bí thư Chi bộ);
- Nguyễn Thị Hà Giang;

3. Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cấp ủy:
- Trần Thị Hiền (Bí thư Chi bộ);
- Trần Văn Tâm (Phó Bí thư Chi bộ);
- Trương Ngọc Tài;

4. Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Cấp ủy:
- Nguyễn Công Nhật (Bí thư Chi bộ);
- Nguyễn Tấn Quí;