Kế hoạch triển khai Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU của BTV Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch số 106 KH-UBND ngày 23 /5/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số ...

Tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Công văn số 4273/BKHCN-VP ngày 20/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ KH&CN; Kế hoạch số 32/KH-CĐB ngày 02/4/2024 của Công đoàn Bộ Khoa ...

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2024 và kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi:           - Các Sở, ban, ngành;- UBND các huyện, thị xã, thành phố;          - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Yên;- Các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua hơn 10 năm kể từ khi ...

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với hiệu quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên.Giám đốc Sở Khoa học và Công ...

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 700-CV/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và thủ trưởng đơn vị trực thuộc nghiêm ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: