• :

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN ngày 11/06/2024 về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.Tài liệu hướng dẫn này nhằm: thúc đẩy sự quan tâm của ...

Đổi mới cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang có những chỉ đạo quyết liệt về việc hoàn thiện thể chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), trong đó nhiệm vụ Hoàn thiện cơ chế quản lý, xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: