Dự thảo

(Dự thảo) Kế hoạch Thực hiện Đề án kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu: 15/02/2023

Số lượt xem: 283

Góp ý: 0

1. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ

- Rà soát, lựa chọn các giải pháp phù hợp để áp dụng vào thị trường khoa học và công nghệ địa phương, thúc đẩy các giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ, tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ và thúc đẩy các hoạt động gắn kết thị trường khoa học và công nghệ với các thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính và lao động; cơ chế đẩy mạnh hợp tác viện, trường - doanh nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đặc biệt quan tâm trong hoạt động thử nghiệm công nghệ; nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh khi có đủ điều kiện theo quy định; xây dựng hệ sinh thái đổi mới công nghệ; nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp cải tiến, đổi mới và phát triển công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ; đẩy mạnh giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

- Hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý có liên quan để thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ.

2. Xây dựng và phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu công nghệ; xây dựng Sàn giao dịch công nghệ tỉnh Phú Yên (Sàn thực và Sàn ảo)

- Tìm kiếm, phát triển nguồn cung công nghệ, cập nhật dữ liệu công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu công nghệ và hệ thống tìm kiếm, xử lý, phân tích dữ liệu công nghệ thông minh trực tuyến để phục vụ đánh giá, phân tích công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ; duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển mở rộng mạng lưới kết nối trong và ngoài nước.

- Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ tỉnh Phú Yên (Sàn thực và Sàn ảo) tại Điểm kết nối cung - cầu công nghệ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ lồng ghép với không gian đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số cho các tỉnh, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên: Xây dựng khung pháp lý và quy chế hoạt động, vận hành của Sàn giao dịch công nghệ; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyển giao của Sàn giao dịch công nghệ theo tiêu chuẩn; đào tạo, hình thành đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

3. Thúc đẩy phát triển nguồn cầu công nghệ, nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ và đổi mới công nghệ

- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN, tổ chức hướng dẫn cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang thông tin đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên (Hệ số đồng bộ TĐB) theo hình thức điều tra trực tuyến; xác định được nhu cầu của doanh nghiệp về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ thuật đổi mới công nghệ.

- Đánh giá và lựa chọn nhu cầu công nghệ có tính thực tế và hiệu quả cao: Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát, phân loại sắp xếp và chuẩn hóa nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp theo các loại nhu cầu khác nhau: đổi mới toàn bộ, một phần hay cải tiến công nghệ hiện có...

- Hỗ trợ các tổ chức triển khai dịch vụ khai thác, cung cấp thông tin công nghệ, đánh giá, thẩm định giá công nghệ, kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

4. Thúc đẩy tìm kiếm, mở rộng nguồn cung công nghệ, tạo lập các kênh công nghệ

- Tìm kiếm các công nghệ dựa trên định hướng ưu tiên, khuyến khích công nghệ chuyển giao của Nhà nước; tìm kiếm thông qua hình thức khai thác qua mạng internet, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế, thông qua các đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài tại Việt Nam…

- Khai thác, phân tích thông tin sáng chế, dự báo xu hướng công nghệ.

- Tìm kiếm và tăng cường hợp tác với các đối tác ở các quốc gia có đại diện khoa học và công nghệ; hợp tác xúc tiến công nghệ và chia sẻ chuyên gia giữa Việt Nam với các hiệp hội, đối tác công nghệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên; mở rộng và phát triển các hợp tác song phương, đa phương.

- Tăng cường năng lực, triển khai phối hợp với các đơn vị trong tỉnh nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác sở hữu công nghiệp, đánh giá tính pháp lý, đánh giá và thẩm định công nghệ.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhập khẩu li xăng và bí quyết công nghệ để nhanh chóng nâng cao năng lực hấp thụ và đổi mới công nghệ.

- Thúc đẩy mạng lưới tổ chức, chuyên gia hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước.

- Thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ giữa các viện, trường và doanh nghiệp; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vào sản xuất.

5. Tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ

- Hỗ trợ hoạt động ứng dụng công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ phục vụ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

- Cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ tổng thể cho doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ; hỗ trợ tham gia các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ/đào tạo về kiến thức và kỹ năng thương mại hóa, chuyển giao công nghệ; tư vấn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), hoạt động trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), Chương trình Khoa học và Công nghệ (Triển lãm), Hội chợ Khoa học và Công nghệ, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest)…

6. Kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xúc tiến chuyển giao công nghệ

- Tổ chức hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số cho các tỉnh, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên; gặp gỡ, trao đổi, đàm phán, hợp tác chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh, liên kết giữa các đối tác trong và ngoài nước.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối chuyển giao, các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ theo vùng, địa phương, quốc gia và quốc tế.

- Hỗ trợ kết nối với các chuyên gia, tổ chức chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế; kết nối với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ 4.0 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hợp tác

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn; thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh và truyền hình, website...

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ và thiết bị, hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

- Xây dựng bản tin công nghệ sẵn sàng chuyển giao, kết nối đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo để cung cấp, phổ biến cho doanh nghiệp, tổ chức và các địa phương.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ về các kỹ năng quản trị; kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ; phương pháp đánh giá và định giá công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu; tư vấn, môi giới và chuyển giao công nghệ… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tăng cường theo hướng liên kết các vùng, miền, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của các trung tâm ứng dụng kỹ thuật tiến bộ ở các địa phương, đào tạo cán bộ về kiến thức và kỹ năng môi giới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

- Tăng cường phối hợp, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu đầu ngành trong nước, quốc tế và tăng cường sự hợp tác với một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bình Định, Khánh Hòa… để chuyển giao công nghệ, thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp bách, phù hợp với điều kiện của tỉnh.