Xây dựng phần mềm Quản lý phương tiện đo

Ngày đăng: 16/11/2023 - 21:31
Địa bàn triển khai Sở Khoa học và Công nghệ
Mục tiêu chính Xây dựng phần mềm Quản lý phương tiện đo nhằm mục tiêu phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng
Tổng đâu tư của dự án 304.560.000
Thời gian bắt đầu triển khai dự án 01/08/2023
Thời gian kết thúc triển khai dự án 31/12/2023
Nguồn kinh phí thực hiện dự án Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
Loại hình tài trợ Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Dự án khác