• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn v/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2019

 UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 56/SKHCN-QLCN Về việc đề nghị báo cáo ...

 UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 56/SKHCN-QLCN

Về việc đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

.

      Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Thực hiện Công văn số 2318/SHTT-PCCS ngày 13/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến tại địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đề nghị Qúy cơ quan báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 (theo mẫu báo cáo gửi kèm công văn).

Thời gian nộp báo cáo: Trước 27/02/2020 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua phòng Quản lý Chuyên ngành), địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Nội dung Công văn và mẫu báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
– GĐ, PGĐ Sở;                                                                      
– Lưu: VT, QLCN.                                                                      (Đã ký)
                                                                                           Lâm Vũ Mỹ Hạnh

 

Tải tập tin công văn: tải file


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN