A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn v/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2020

UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ         Số: 55/SKHCN-QLCN Về việc nộp ...

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ        

Số: 55/SKHCN-QLCN

Về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học,

Cao đẳng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

      Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp Tỉnh đề nghị Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai cho các đơn vị trực thuộc về việc lập hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt I năm 2020 theo mẫu (Phụ lục I, II).

Mỗi hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh gồm: 08 bộ, mỗi bộ gồm: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; Bản Mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến; Biên bản và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Thời gian nộp hồ sơ: Trước 10/05/2020 về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, địa chỉ: Số 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ bị chậm trễ (nếu có).

Các văn bản về sáng kiến (phụ lục I, II) có đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.  Mọi chi tiết liên hệ với phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. Điện thoại (0257) 3841968./.

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC 

– Như trên;                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

– GĐ, PGĐ Sở;                                                                                       (Đã ký)

– Lưu: VT, QLCN.

                                                                                                       Lâm Vũ Mỹ Hạnh

 

Tải tập tin công văn: tải file


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN