• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Căn ...

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, đề nghị Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc góp ý dự thảo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (qua Phòng Quản lý chuyên ngành)
trước ngày 28/3/2019 (công văn và dự thảo Quy chế gửi qua hệ thống văn bản quản lý điều hành VNPT-IOFFICE). Nếu đến thời hạn, đơn vị nào không góp ý thì xem như thống nhất với bản dự thảo.

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên được đăng tải trên website của Sở KH&CN Phú Yên tại địa chỉ https://www.khcnpy.gov.vn, mục “Hoạt động sở hữu trí tuệ” → “sáng kiến”.

Yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, QLCN.

GIÁM ĐỐC  

(Đã ký)

 

LÊ VĂN CỰU

 

Tải tập tin công văn

Tải tập tin quyết định

Tải tập tin dự thảo quy chế


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN