A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tỉnh Phú Yên

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 20/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên; số 09/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 01/3/2024 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2025,

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên thông báo định hướng đề xuất, đặt  hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2025 với các nội dung chính sau: 

  1. Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2025

Thực hiện định hướng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025; triển khai các Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, quy hoạch tỉnh đề ra.

Nhiệm vụ KH&CN có trọng tâm, trọng điểm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU TU ngày 18/8/2021 về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2025

        2.1. Tiêu chí đề xuất, đặt hàng 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu tại Điều 3,  Điều 5 của Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh.

       2.2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp (tỉnh, cơ sở)
      1. Đối tượng đề xuất: Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh

     2. Đề xuất: Theo các mẫu đính kèm, A1-ĐXNV: dùng cho đề tài khoa học và công nghệ; A2-ĐXNV: dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm; A3-ĐXNV: dùng cho đề án khoa học và công nghệ .

      3. Thời gian: các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất về các sở, ban, ngành lĩnh vực đề xuất: trước ngày 30/4/2024.

* Đối với đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia: có thông báo, hướng dẫn riêng cho từng chương trình cụ thể.

2.3. Đặt hàng nhiệm vụ KH&CN các cấp (tỉnh, cơ sở)
1. Đối tượng: Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

          Hồ sơ đặt hàng: theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh, gồm: 1/Công văn đặt hàng; 2/Bảng tổng hợp danh mục đặt hàng theo mẫu B1; 3/Phiếu đề xuất theo các mẫu A1, A2, A3).

         2. Thời gian: Hồ sơ đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/5/2024.

3. Hình thức tiếp nhận và kế hoạch:

Đề xuất của tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc gửi đến hộp thư công vụ: pkhtc.skhcn@phuyen.gov.vn. Các mẫu phiếu đính kèm theo Thông báo này và tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử: skhcn.phuyen.gov.vn 

Kế hoạch tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN theo tiến độ sau:

  • Tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Thời gian: tại mục 2.2 (trước 30/4/2024);
  • Các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp đề xuất, đặt hàng gửi về Sở KH&CN. Thời gian: tại mục 2.3 (trước ngày 20/5/2024);
  • Sở KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng; tổ chức các hội đồng tư vấn nhiệm vụ; trình phê duyệt trước ngày 30/6/2024.

 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị khi nhận được văn bản này phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ.

Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 đạt kết quả tốt.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên 

(Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phưởng 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Điện thoại: 0257.3843918)./.

 

Mẫu kèm theo TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Phụ lục 

ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN

Xem chi tiết tại nội dung file kèm theo bên dưới


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN