Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình ươm giống cây mầm từ nuôi cấy mô và trồng rong sụn thương phẩm tại Phú Yên"

 

Họp Hội đồng khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện quy trình ươm giống cây mầm từ nuôi cấy mô và trồng rong sụn thương phẩm tại Phú Yên”, thực hiện từ năm 2023.

 


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: