Họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Sông Hinh” dùng cho sản phẩm Sầu riêng của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên”

Ngày 13/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Phú Yên để tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Sông Hinh” dùng cho sản phẩm Sầu riêng của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên”, thực hiện từ năm 2023.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ xem xét đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn; đề xuất, kiến nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện, năng lực để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo đúng các quy định hiện hành.

 


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: