ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh - PGĐ Sở KH&CN bàn giao kết quả thực hiện dự án NTMN cấp nhà nước ủy quyền địa phương quản lý: "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên" cho Công ty Cổ phần Bá Hải.

ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh - PGĐ Sở KH&CN bàn giao kết quả thực hiện dự án NTMN cấp nhà nước ủy quyền địa phương quản lý: "Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) theo hướng công nghiệp tại tỉnh Phú Yên" cho Công ty Cổ phần Bá Hải.


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: