• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Yên năm 2024

UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2024 theo Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và Công văn số 3089/BTTTT-TTĐN ngày 31/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác TTĐN để thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TTĐN trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và của tỉnh. Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TTĐN nhằm thông tin về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh của địa phương, con người, lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu gọi đầu tư nước ngoài và kiều bào ta ở nước ngoài về tỉnh; cung cấp thông tin tình hình thế giới đến với Nhân dân trong tỉnh.  

         Phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, quyền con người góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

         Các nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về TTĐN, phối hợp với Bộ TT&TT triển khai thực hiện Kết luận số 57- KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN; thực hiện Quyết định số  191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và TTĐN góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Phú Yên; tăng cường công tác thông tin, truyền thông và TTĐN tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021 – 2030; hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư;…

         UBND tỉnh giao Sở TT&TT là cơ quan đầu mối, theo dõi, chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời phát ngôn, cung cấp thông tin phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh; tham mưu công tác tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất theo quy định.

      Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại, tổng hợp báo cáo, đánh giá công tác thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh; Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

       Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan báo, đài địa phương, các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền của các cơ quan hành chính nhà nước; Phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng, giới

thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Yên, các tiềm năng hợp tác đầu tư và phát triển của tỉnh; Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành,…

L.PHONG


Nguồn:Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN