• :

Lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Phú Yên về việc giao nhiệm vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo hoạt động lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ...

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Căn cứ Công văn số ...

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đăng tải thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Trên cơ sở ...

Để doanh nghiệp thực sự có vai trò trung tâm

Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của KH&CN trong góp phần giải quyết những bài toán lớn của đất nước trong những năm tới, Bộ KH&CN cần có những chính sách dẫn đường và thúc đẩy quá trình chuyển giao các tri thức mới, các sản phẩm nghiên cứu từ khu ...

Hướng dẫn cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang thông tin đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

Để thuận lợi cho doanh nghiệp cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang thông tin đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ đã tạo tài khoản cho doanh nghiệp cụ thể như sau: Địa chỉ cung ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: